Tarihte Görülen Büyük Göç Hareketlerinin Nedenleri Neler Olabilir

Tarihte Görülen Büyük Göç Hareketlerinin Nedenleri Neler Olabilir
06.02.2020
747
A+
A-

GÖÇLER ve NEDENLERİ
1. Göçler • Nüfus Değişimindeki üç temel unsurdan biri de GÖÇLER dir • GÖÇ Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. • Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. • Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.
2. Göç Nedenlerini 4 grupta toplayabiliriz GÖÇ NEDENLERİ DOĞAL SİYASİ SOSYAL EKONOMİK
3. DOĞAL NEDENLER DEPREM KURAKLIK TAŞKIN-SEL HEYELANVOLKANİZMA
4. Doğal Nedenler • Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. • Örneğin ülkemizde 1998’de Adana’da meydana gelen depremde zarar gören birçok kişi başka kentlere göç etmişlerdir.
5. Doğal Nedenler • Yine 1998’de Bartın’da meydana gelen sel felaketi ise ilçeyi yaşanamaz hale getirmiş ve göçe neden olmuştur.
6. Doğal Nedenler • 17 Ağustos Marmara depreminden sonra bölgede yaşayanların bir kısmı başka illere göç etmiştir.
7. Doğal Nedenler • ABD’de Kaliforniya’da meydana gelen depremler sonucunda bir göç dalgası yaşanmıştır.
8. Doğal Nedenler • Kırgızistan’da 1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle 270.000 insan göç etmek zorunda kalmıştır.
9. Türklerin Orta Asya’dan Göçü • Türk göçlerinin en önemli sebebi, • Ana yurt topraklarının verimsizleĢmesidir • Büyük ölçüde • kuraklık, • nüfus yoğunluğu • otlak darlığı, • EKONOMĠK sıkıntılara neden olmuştu.
10. Türklerin Orta Asya’dan Göçü • Hayvanların beslenmesi, • çeşitli gıda maddeleri, • giyim eşyası • gibi ihtiyaçların karşılanması için iklimi elveriĢli zengin topraklar gerekiyordu. • Bu nedenle önceleri verimli topraklara sahip ve nüfusu az olan komşu ülkelere göçler yapıldı.
11. Türklerin Orta Asya’dan Göçü ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ KURAKLIK TOPRAKLARIN VERĠMSĠZLEġMESĠ GEÇĠM SIKINTISI VE ARTAN NÜFUSA TOPRAKLARIN YETMEMESĠ sonuç
12. Kavimler Göçü • 4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Kavimler Göçü, tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir. • Bu yüzyılın sonlarına doğru değişen dünya iklimi, birçok kavmin yaşam alanı olan Orta Asya iklimini olumsuz yönde etkilemiştir.
13. Kavimler Göçü • Kuzeye doğru çekilen buzullar Orta Asya iklimini değiştirmiştir. • Sıcaklığa bağlı olarak oluşan kurak iklim, bu alanda yaşayan toplulukları, daha uygun iklim koşullarının hüküm sürdüğü bölgelere göç etmeye zorlamıştır. • Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bu kavimler, çeşitli göç yolları izlemişlerdir.
14. Kavimler Göçü DeğiĢen Dünya Ġklimi Kuzeye doğru çekilen buzullar Sıcaklık ve Kuraklık
15. BAġLICA NEDENLERĠ 1.En önemli neden, iklimin değişikliği ve sonrasında ortaya çıkan kuraklıktır. 2.Kuraklığa bağlı olarak otlakların daralıp, salgın hastalıkların başlaması. 3.Tüm bunların ortaya çıkardığı geçim sıkıntısı. 4.Türk kavimleri arasındaki iç savaşlar. 5.Yabancı kavimlerin baskısı (Çin- Moğol). 6.Yeni yerler görme arzusu. 7.Bağımsız yaşama isteği.
16. Kavimler Göçü • Büyük göç hareketlerinde, iklim değiĢmeleri gibi coğrafi faktörlerin insanlık tarihi üzerinde ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. İklim değişmelerinin sonucunda gelişen bu göç hareketi, mekânsal olarak bütün bir Avrupa Kıtası’nın çehresini değiştirmiş ve yeni ırkların, yeni siyasal yapıların hatta yeni bir çağın başlamasına zemin hazırlamıştır.
17. SOSYAL NEDENLER EĞİTİM SAĞLIK KAN DAVASI MİRASDİN
18. Eğitim-Sağlık • Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin yetersizliği göçlere neden olur
19. Din • Tarihte dini nedenlere bağlı olarak göçler olmuştur. • Mekke’den Medine’ye olan göçler, • Musevilerin zorunlu göçleri, • Avrupa’da mezhep çatışmaları sonucu oluşan göçler, • Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkan göçler Bunlara örnektir
20. Kan davası göç ettirdi • Malazgirt’te arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan olaylarda üç kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 8 aile köylerinden göç etti. Göç eden aileler, geride bıraktıkları evlerini ve arazilerini ateşe vererek, jandarma koruması altında köyden ayrıldı. • NTV-MSNBC(03 Ekim 2005 Pazartesi)
21. Toprakların Parçalanması • Toprakların miras yoluyla parçalanması da göçlere yol açmaktadır
22. EKNOMİK NEDENLER İŞ BULMA DOĞAL KAYNAK TİCARET İŞ SAHASI BÜYÜTME TURİZM
23. ĠĢçi Göçü • Ekonomik gelişmenin yavaş olduğu bölgelerde iş olanaklarının az olması, göçlere neden olmaktadır. İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere işgücü göçü denir.
24. ĠĢçi Göçü • İnsanların, işsizliğin fazla olduğu geri kalmış ülkelerden, iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. • Bu göçle işçi gönderen ülkeler döviz sağlar, ülkede işsizlik azalır, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler gelişir.
25. ĠĢçi Göçü • İşgücü göçleri • mevsimlik, • kısa süreli • veya uzun süreli olabilir. • Örneğin ülkemizde yaz mevsiminde pamuk işçilerinin Çukurova’ya gelmesi mevsimlik işgücü göçüdür.
26. ĠĢçi Göçü • II. Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak için 1952 1954 yılları arasında • Almanya, • Belçika, • Avusturya ve • Fransa gibi ülkelerde ciddi bir kalkınma hamlesi başlamıştır. Bu ülkelerin kalkınma çabaları dış ülkelerden önemli sayılabilecek bir iş gücü ihtiyacını beraberinde getirmiştir
27. ĠĢçi göçü veren bazı ülkeler PORTEKĠZ ĠSPANYA YUNANĠSTAN AVRUPAYA ĠġÇĠ GÖÇÜ VEREN ÜLKELERDEN BAZILARIDIR ĠTALYA FAS TUNUS CEZAYĠR TÜRKĠYE YUGOSLAVYA
28. ĠĢçi Göçü • Türkiye’den Avrupa ülkelerine yönelik ilk işçi göçü 1958-1961 yılları arasında yaşanmıştır. • 1961’de Almanya ile işçi göçü antlaşması yapılmıştır. Daha sonra da Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkelerle de aynı antlaşmayı yapmıştır
29. Türkiye’de işçi göçünün zaman içinde hızla arttığı görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri; Sebepleri 1 Hızlı Nüfus ArtıĢı 2 Kırsal alanda isteklerin çoğalması 3 Gelir dağılımındaki bozukluklar 4 Ġstihdam sorunları 5 Kırsal kesimdeki gelirin düĢük olmasıdır
30. SİYASİ NEDENLER SAVAŞ MÜBADELE İŞGALLER TERÖR DEVRİM
31. Mübadele • Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. • Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır.
32. Ġltica(Sığınma Göçleri) • Savaş, • Baskı • Zulümden kaçarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. • Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir.
33. Siyasi Nedenli Göç • Sırpların işgali nedeniyle Bosnalıların bulundukları bölgeyi terk etmesi siyasi nedenli bir göçtür.
34. Gönüllü Göçler • İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin Avrupalıların yeni dünya kıtalarına göçü bu türdendir.
35. Yeni Dünya’ya Göçler • 15. yüzyılın sonuna doğru • Kristof Klomb, • Macellan • Vasco dö Gama’nın Yaptığı seyahatlerle artık dünyada bilinmeyen yer kalmadı, özellikle Amerika Kıtası’nın keĢfedilmesi ile bu kıtaya Avrupa’dan göçler baĢladı. 60 milyon insanın yer değiĢtirdiği bu göçler, 20 yüzyılın kadar sürdü.
36. Yeni Dünya’ya Göçler • Yeni keşfedilen topraklardaki kaynakların işlenmesi ve bu kaynakların ticari potansiyeli, bölgede Avrupalı ticaret kolonilerinin kurulmasına sebep oldu. Özellikle • Ġngilizler ve Fransızlar Kuzey Amerika’da, • Ġspanyollar da Güney Amerika’da • ticari koloniler kurdular.
37. Yeni Dünya’ya Göçler • Bütün bu göç hareketleri sonucunda Amerika Kıtası’nda yeni devletlerin kurulması, bütün Avrupa ve Dünya tarihini değiştirecek önemli gelişmelerin başlamasına neden olmuştur.
38. Yeni Dünya’ya Göçler • Yeni Dünya olarak adlandırılan Amerika’ya yapılan bu göç hareketi özellikle 19. yüzyılın ilk yarısında büyük bir hız kazandı.
39. kendilerine tanınmayan fırsatlardan yararlanabilmek dinsel inançlarını özgürce yerine getirebilmek siyasal baskılardan kaçmak maceraya atılmak Ġçin ülkelerinden ayrıldılar Avrupalı Göçmenlerin Çoğu
40. Yeni Dünya’ya Göçler • Sanayi Devrimi’yle geliĢen teknoloji ve seyahat imkânları, bu göç hareketinin hızlanmasında en önemli etken oldu.
41. Beyin Göçleri • İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. • II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.
42. Beyin Göçleri • Türkiye’den beyin göçü durdurulamıyor. Beyin avcısı ülkelerin başında gelen ABD’de 4 bine yakın Türk bilim adamı var. İşte o ünlü beyinlerden gidiş nedenleri:
43. Beyin Göçleri • Türkiye’de, 1960’larda doktorların terk etmesiyle başlayan beyin göçünün ülkenin bilimsel ve teknolojik çalışmalarda geri kalmasına neden olduğu belirtildi. Vasıfsız insan göçünü önlemek için çok sert tedbirlere başvuran batı ülkeleri, yaptıkları bilimsel ve teknolojik çalışmalarla kendilerini kabul ettiren bilim adamlarının ülkelerine yerleşmesi için her türlü kolaylığı sağlaması dikkat çekiyor. Beyin avcısı ülkelerin başında gelen ABD’de 4 bine yakın Türk hekim hem yaptıkları bilimsel çalışmalar hem de geliştirdikleri tıbbi yöntemlerle bilim dünyasında çığır açıyorlar. Beyin avcısı ülkeler arasında Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya ilk sıralarda yer alıyor. (Kaynak: www.habervakti.com 12/06/06)
44. Neden Gidiyorlar? Düşük ücret politikası Vergi oranlarının yüksek olması Gelecek endişesi Üniversite mezunları iş bulamaması Mezun oldukları bölümlerin dışında çalışmak zorunda kalmaları
45. HĠNDĠSTAN PAKĠSTAN ÇĠN- FĠLĠPĠNLER ENÇOK BEYĠN GÖÇÜ VEREN ÜLKELERDĠR ORTA ASYA TÜRK CUMHURĠYETLERĠ FAS TUNUS CEZAYĠR ĠRAN NĠJERYA
46. ABD-KANADA AVUSTRALYA GÜNEY AFRĠKA CUMHRĠYETĠ ALMANYA FRANSA EN ÇOK BEYĠN GÖÇÜ ALAN ÜLKELER
47. GÖÇ TĠPLERĠ • Göçler bir ülkenin sınırları içinde olabileceği gibi ülkeler arasında da olabilir.Göçler, oluştukları yere göre iki gruba DIġ GÖÇLERĠÇ GÖÇLER Göçler
48. Ġç Göçler • Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda herhangi bir değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken, kırsal nüfus azalmaktadır. İç göçler; • Kırsal alandan kırsal alana • Kırsal alandan kentlere • Kentlerden kentlere • Kentlerden kırsal alana doğru olmaktadır.
49. • İç göçlerin en fazla görüleni kırsal alandan kentlere doğru olanıdır. • Verimli tarım alanları, • Endüstrinin geliştiği bölgeler, • Ticaret merkezleri, • Maden yatakları bakımından zengin olan bölgeler, • Turistik yöreler göçmen çekerler.
50. Dış Göçler • Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. • Göç veren ülkenin nüfusu azalır. • Dış göçler, oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır:
51. DıĢ Göç ABeyin Göçü B ĠĢçi Göçü C Gönüllü Göçler EĠltica D Mübadele

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.